Frivillighetskonferansen 2022 – mer og bedre frivillighet!

I forbindelse med Frivillighetens år 2022 inviterte Vålerenga til frivillighetskonferanse 9.11.22 på Intility stadion i samarbeid med Frivillighet Norge, Oslo Idrettskrets, NFF Oslo og Oslo kommune (Oxlo). En forutsetning for å kunne skape varig endring er å forstå og formålet med konferansen var å forstå, stimulere og utvikle frivilligheten med sikte på å utvikle mangfoldet, styrke rekruttering og hindre frafall. Vi ønsket en konferanse med fokus på hvordan stat, kommune, næringsliv og idretten selv på best mulig måte kan samarbeid, og legge til rette for, at alle barn og unge skal gis mulighet til å delta.

Innledningsvis fortalte styreleder i Vålerenga Samfunn, Sven Mollekleiv, om frivillighetens kraft og mulighet. Han fokuserte på at frivillighet er en investering, ikke en kostnad. Vi må gjøre mer av det som fungerer. Vi må avdekke behov, sikre deltakelse, konkretisere aktiviteter, invitere, tilrettelegge, pleie, utvikle, koordinere, følge opp og organisere med kvalitet.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe og statssekretær i Kultur- og likestillingsforbundet Gry Haugsbakken snakket om hvordan myndighetene skal forplikte seg for å nå Fritidserklæringen og hvordan de skal legge til rette for å styrke frivilligheten. Statssekretæren fortalte blant annet om den nye nettsiden tilskudd.no som lanseres i desember og skal samle alle statlige tilskuddsordninger til frivillig sektor på et sted.

Det er viktig å agere basert på fakta. Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, presenterte tall fra Frivillighetsbarometeret Tallene viser dessverre at antallet som deltar i frivillig arbeid synker. Pandemien er kun en av årsakene til dette, og han påpekte at de er bekymret for de langvarige konsekvensene dette kan få og understreker også viktigheten ved at stat og kommune stiller opp.

Et viktig aspekt er hvordan idretten selv må tilpasse seg for å være inkluderende og for å sikre deltakelse for alle. Styreleder i Oslo Idrettskrets, Marcela Bustos, fortalte om kretsens satsning på nabolagsklubb og fortalte hvordan hun bruker erfaringer fra sin egen historie til å jobbe for mer mangfold i idretten. Hun påpekte at det er viktig at vi ikke bare peker utover, men også tar en titt i speilet. Virkeligheten i norsk idrett er ofte annerledes enn den idretten selv oppfatter.

Haugerud, Klemetsrud, Sagene og Vålerenga Samfunn var representanter for idretten, og presenterte sine prosjekter og sine utfordringer. Felles for alle er budskapet om at vi trenger langsiktige, forutsigbare og helhetlige støtteordninger. Det er avgjørende med midler til drift for å styrke klubbene/organisasjonene, det er der aktiviteten foregår og der vi kan gjøre en forskjell. Midler til drift vil også styrke organiseringen av frivilligheten.

Innleggene ble etterfulgt av en paneldebatt, ledet av generalsekretær i Oslo Idrettskrets Magne Brekke, med fokus på hvordan vi kan bruke idretten som et verktøy til inkludering, deltakelse og utvikling. Byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal deltok også og fortalte om hvordan kommunen nå skal legge bedre til rette for en løsning der frivillige organisasjoner skal kunne låne for eksempel skolelokaler til aktivitet over tid.

I løpet av flere av bolkene i konferansen ble det satt fokus på viktigheten av å bruke ungdom som ressurs. Ungdommen er fremtidens bærekraft og de er en enorm ressurs og gode forbilder. For at de skal kunne utvikle sitt egen potensialet krever det at de får plass til å være med der beslutningene tas, både i idrettslagene og på krets- og forbundsnivå.  NFF Oslo og Vålerenga Samfunn presenterte hvordan de systematisk jobber for å utdanne, og bruke, ungdommen i ulike deler av organisasjonen.

Konferansen ble avsluttet med to paneldebatter ledet av Sven Mollekleiv. Den første handlet om hvordan vi kan ta imot et nytt nabolag å skape tilbud for aktive og frivillige i topp og bredde. Det var naturlig å bruke utbyggingen av Hovin-byen som eksempel, og klubbdirektør i Vålerenga fotball Harriet Rudd og styreleder i Vålerenga Fotball elite, Tuva Ørbeck Sørheim fortalte om sine tanker om Vålerenga sitt ansvar som en sentral aktør i nærmiljøet. Vålerenga har ca 90 nasjonaliteter i sin medlemsbase og jobber aktivt for inkludering, begge poengterte viktigheten av å bruke hele klubben som nedslagsfelt med tanke på å skape tilbud, fra treningsfelt til tribunen.

Deltok gjorde også sponsorsjef i Obos, Rasmus Aarflot, som gjorde det klart at de har et klart ansvar med å tenke helhetlig når de bygger ut nye områder. Kretsleder Marcela Bustos deltok og tok igjen opp nabolagsklubb og hvordan en nabolagsklubb er nært tilknyttet sitt nærmiljø/nabolag og har ekstra fokus på deltakelse for alle. Alle fokuserte på viktigheten av å jobbe sammen for å finne gode løsninger.

Konferansens siste debatt handlet om nettopp dette, hvordan vi sammen må jobbe for å finne de beste løsningene. Vi må utvikle forpliktende samarbeidsavtaler mellom frivilligheten, offentlige myndigheter og næringslivet. Visepresident i NFF, Ane-Guro Skaare Rekdal, fortalte at NFF ønsker å satse på styrke samarbeidet med klubbene med ryddige roller og støttefunksjoner. Under understreket også poenget med langsiktige og forutsigbare rammevilkår.

Norsk Tipping er kanskje en av frivillighetens viktigste støttespillere, og administrerende direktør Thor Gjermund Eriksen snakket blant annet om viktigheten av enerettsmodellen, og hvordan det vil sikre et stabilt og forutsigbart overskudd til frivilligheten.

Rasmus Aarflot fra Obos var også med i denne debatten, og applauderte initiativet til en konferanse der man samler representanter fra ulike deler av samfunnet for å finne gode løsninger, det er givende, og avgjørende, å finne løsningene sammen.

Byrådsleder Raymond Johansen snakket om hvordan det er satt av økte midler til anlegg, og hvordan anlegg er sentralt for å tilby et tilbud til enda flere. Han påpekte også viktigheten av å spre anleggene utover hele byen, og at å skape flere samlingspunkter i nærmiljøet har positiv effektiv på mange områder.

Sven Mollekleiv avsluttet konferansen med en kort samtale med styremedlem i Vålerenga Samfunn, og ansatt i Norges Idrettsforbund, Elin Horn. Elin poengterte viktigheten av å tilrettelegge for frivillighet med administrativ tilrettelegging, frivillighetskoordinatorer og satsing på ungdommen som en ressurs.

Vi takker alle som deltok fra scenen, og ikke minst alle som deltok som publikum. Frivilligheten er en av de viktigste bærebjelkene i det norske samfunnet, og vi må alle gjøre vårt for å prøve å sikre den best mulig! 

Se videosammendrag fra konferansen her; 

About Author

Frivillighetskonferansen 2022 – mer og bedre frivillighet!
Rull til toppen